lørdag den 24. december 2016

Avanceret 230 volts batteri lader - Victron Energy.


Bloggen er ved at overgå til ny side.
www.campingblog.net

Victron Blue smart ip67 charger.

Kan  også oplade Lithium batterier.


Med denne lader, er muligheden for app tilgang via bluetooth.
Det er feks. en god ting, hvis laderen sidder i et magasin og man gerne vil se, hvad trin laderen er i.

Man har også mulighed, for at indstille lade strømmen afhængig af ens batteri.
https://www.victronenergy.dk
En lille video her, hvordan systemet virker.https://m.youtube.com
Det er Hollandsk produkt, som er meget veludviklet og stabilt.

De har en del udviklet produkter, som f.eks.Skal have monteret en lader ved navn. 

"Blue power ip67 charger - Bluetooth"

Sådan her ser den ud!

 
Læg mærke til, nederste venstre hjørne.

Der ydes 5 års garanti på produktet.


 
Når produktet udpakkes, er man ikke i tvivl om at produktet er i en god kvalitet.

Denne lader vejer 2,4kg. Enheden er lavet i Aluminium i farven,  RAL 5012.

Den kan monteres i varme omgivelser, ved 60 grader er den stadigvæk fuld funktion dygtig.

Bemærk ladekurve her - som kan justeres gennem  en smartphone eller tablet over Bluetooth.

 
Bemærk lige den medfølgende sikring, som gør installationen let at montere.

Den virker i -20 til +60.
Fuld belastet dog kun 40 grader.

Den er EN godkendt, efter de gældende forskrifter.

Enheden sættes til og tilsluttes smartphone - IOS
Første tilslutning kræves der, en firmware opdatering. Enheder der nu er tilgængelig via Victron appen. 


Sådan ser appen ud. 


 
Læg mærke til, at den også kan oplade LiOn batterier. Det har den eget program til. Det kan ses her.

En anden ting er, at man kan ændre strøm indladning fra 13A. ned til 4A. På denne model.

Se datablad her.


Pris er det samme som CTEK, så prismæssigt  er de lige vidt.

Hvor købes enheden?


https://www.victronenergy.com/where-to-buy

http://victron.dk/

Direkte link til ladere.

Kontakt evt. Www.lectron.dk

Steen@lecteon.dk for køb.
 
Opdateres løbende, mht. adgang via smartphone og montering, så læs gerne med løbende.

Ser gerne med på youtube, hvor bloggen også er.
http://rhodocampist.blogspot.dk/2016/12/bloggen-er-ogsa-pa-youtube.html?m=1Læs også her omkring dc/dc converter, der gør det muligt at køre med køleskab tændt.
http://rhodocampist.blogspot.dk/2017/01/campingvogne-og-moderne-motore-kleskab.html


Victron har også en rigtig god MPPT solcelle regulering.
Det er den nye måde at regulere på.
Her er et billede af hvad, man får tilgang til igennem app
Denne regulering har kørt siden sensommeren, total indladning ses her.

http://rhodocampist.blogspot.dk/2017/01/campingvogne-og-moderne-motore-kleskab.html

Se tilgængelige grupper på Facebook her!

http://rhodocampist.blogspot.dk/2015/05/tilgngelige-grupper-pa-facebook.html?m=1

-----------------------------------------------------------------


 Here is the text on English

Advanced 230volts battery charger - Victron Energy.


 Is aware that this exists? 

Ability app approach, eg a good thing if the charger is in a magazine and you want to see what steps the charger is in. 

You also have the option to set the charging current of the dependent of one battery. 
https://www.victronenergy.dk

A small video here how the system works.https://m.youtube.com


May be. Buying here
http://victron.dk/product.asp?product=521

The Dutch product, very well developed and stable. 

They have a part developed products for example.
Must have mounted a charger by name. 


"Blue Power IP67 charger - Bluetooth"

This is what it out!

Note the lower left corner. 

There is a 5 year warranty.

When the product is unpacked, you are in no doubt that the product is of good quality. 

This lets weighs 2.4kg. And is made of aluminum in RAL 5012th 

Note charging curve here - which can be adjusted through a smartphone or tablet over Bluetooth.


Just notice the provided security, which makes installation easy to install. 

The works of -20 to +60. 
Full load only 40 degrees. 

It is EN approved by the applicable regulations. 

The device is set to and connected smartphone - IOS 
The first connection is required, a firmware update. Devices that are now available via Victron app. 


To see the app out. 
 
Note that it also can charge batteries Lion. 

Another thing is that you can change the power loading from 13A. down to 4A. On this model. 

Price is the same as CTEK, so price-wise, the right case. 

Where can I buy it?
https://www.victronenergy.com/where-to-buy

http://victron.dk/

Direct link to chargers.
 

Continuously updated, regarding access via smartphone and installation, please read with ongoing basis. 

Looks like on youtube, where the blog also.
http://rhodocampist.blogspot.dk/2016/12/bloggen-er-ogsa-pa-youtube.html?m=1

http://rhodocampist.blogspot.dk/2017/01/campingvogne-og-moderne-motore-kleskab.html


GERMAN TEXT

Erweiterte 230 Volt Batterieladegerät - Victron Energy.


 Ist sich bewusst , dass diese existiert? 

Die Fähigkeit , App - Ansatz, zum Beispiel eine gute Sache , wenn das Ladegerät in einem Magazin und Sie wollen , um zu sehen , welche Schritte das Ladegerät in ist. 

Sie haben auch die Möglichkeit , den Ladestrom der abhängig von einer Batterie einzustellen. 
https://www.victronenergy.dk

Ein kleines Video hier , wie das System funktioniert. https://m.youtube.com


Kann sein. Kaufen Sie hier
http://victron.dk/product.asp?product=521~~V

Das niederländische Produkt, sehr gut entwickelt und stabil. 

Sie haben ein Teil entwickelten Produkte zum Beispiel.
Muss ein Ladegerät mit Namen montiert haben. 


"Blue Power IP67 Ladegerät - Bluetooth"

Dies ist, was Sie es aus!

Beachten Sie die linke untere Ecke. 

Es gibt eine Garantie von 5 Jahren.

Wenn das Produkt ausgepackt ist, sind Sie in keinem Zweifel , dass das Produkt von guter Qualität ist. 

Auf diese Weise können Wägungen 2.4kg. Und ist aus Aluminium in RAL 5012. gemacht 

Hinweis hier Ladekurve - die durch ein Smartphone oder Tablet über Bluetooth eingestellt werden kann.


Bitte beachte die Sicherheit zur Verfügung gestellt, die Installation einfach zu installieren ist. 

Die Arbeiten von -20 bis +60. 
Volllast nur 40 Grad. 

Es wird EN nach den geltenden Vorschriften zugelassen. 

Das Gerät ist auf und Smartphone verbunden IOS - 
Die erste Verbindung ist erforderlich, ein Firmware - Update. Geräte, die jetzt verfügbar über Victron App sind. 


Um zu sehen, die App aus. 
 
Beachten Sie, dass es auch Batterien Lion aufladen kann. 

Eine andere Sache ist , dass Sie die Leistungsbelastung von 13A ändern kann. bis 4A. Bei diesem Modell. 

Preis ist der gleiche wie CTEK, so Preis-weise, die richtige Fall. 

Wo kann ich es kaufen?
https://www.victronenergy.com/where-to-buy 

http://victron.dk/

Direkt - Link zu Ladegeräten.
 

Wird ständig aktualisiert, für den Zugang via Smartphone und Installation, bitte mit laufend lesen. 

Sieht aus wie auf youtube, wo auch das Blog.
http://rhodocampist.blogspot.dk/2016/12/bloggen-er-ogsa-pa-youtube.html?m=1

ENGLISH TEXT

Erweiterte 230 Volt Batterieladegerät - Victron Energy.


 Ist sich bewusst , thatthis existiert?  

Die Fähigkeit , App - Ansatz, zum Beispiel eine gute Sache , wenn das Ladegerät in einem Magazin und Sie wollen sehen ,welche Schritte das Ladegerät ist in. Sie Også har Option zwei den Ladestrom des abhängigen von einem Batteriesatz.  

 
https://www.victronenergy.dk

Ein kleines Video hier , wie das System funktioniert. https://m.youtube.com

Kann sein.  Kaufen Sie hier
http://victron.dk/product.asp?product=521

Das niederländische Produkt, sehr gut udviklede und Stapeln. Sie haben eine Partei udviklede Produkte zum Beispiel. 
Muss ein Ladegerät mit Namen montiert haben. 


"Blue Power IP67 Ladegerät - Bluetooth"

Dies ist, was Sie es aus!

Beachten Sie die linke untere Ecke. Es gibt eine Garantie von 5 Jahren. 

Wenn das Produkt ausgepackt wird, sind Sie in de Produkt nicht im Zweifel ist von guter Qualität. Auf diese Weise können Weighs 2.4kg. Und ist aus Aluminium in RAL 5012. gemacht Hinweis Ladekurve hier - som kan über ein Smartphone oder Tablet über Bluetooth eingestellt. 

  


Bitte beachte , die gewährleistete dieSicherheit, som gör Installation einfach zu installieren. Die Arbeiten von -20 bis +60. Volllast nur 40 Grad. Es ist eine von den geltenden Vorschriften zugelassen. Das Gerät ist zwei gesehen und mit demSmartphone - IOS Die erste Verbindung ist erforderlich, ein Firmware - Update.  

 
 

 

 Geräte att sind jetzt über Victron App zur Verfügung. 


Um zu sehen, die App aus. 
 
Hinweis det også kan Ladung Batterien Lion. Eine andere Sache ist att man kan die Leistungsbelastung von 13A ändern. bis 4A. Bei diesem Modell. Preis ist der gleiche wie CTEK, so Preis-weise, die richtige Fall. Wo kann ich es kaufen?  

   

 
https://www.victronenergy.com/where-to-buy

http://victron.dk/

Direkt - Link zu Ladegeräten.
 

Wird ständig aktualisiert, angående Zugang via Smartphone und Installation, bitte mit laufend lesen. Sieht aus wie auf youtube, wo das Blog også.  
http://rhodocampist.blogspot.dk/2016/12/bloggen-er-ogsa-pa-youtube.html?m=1 
http://rhodocampist.blogspot.dk/2017/01/campingvogne-og-moderne-motore-kleskab.html

Se tilgængelige grupper på Facebook her!

Ingen kommentarer: